ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

У 2019-2020 н. р. закладам освіти рекомендовано щодо процесу виховання (який є частиною освітнього процесу) рекомендовано керуватися Програмою «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року): https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/.

У Програмі визначено:

Компетентнісний потенціал виховання
№ п/п Ключова компетентність Ціннісні ставлення та практичні здатності

 

1 Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами Ціннісне ставлення:

– усвідомлення ролі рідної (державної) мови як механізму національної і етнічної самоідентифікації, збереження світового мовного різноманіття, способу збереження культурних традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію культурного різноманіття свого народу;

– любов до української мови;

– усвідомлення ролі української мови в особистому житті, а також у житті нації і держави;

– спілкування українською мовою у школі та поза школою

 

Практична здатність:

– розуміти українську мову;

– послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях та дотримуватися мовного етикету;

– застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування;

– формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювати власну думку;

– уміти правильно викоритовувати термінологічний апарат, спілкуватися в процесі начально-пізнавальної діяльності;

– розвʼязувати конфлікти за допомогою спілкування;

– популяризувати ідеї гуманізма, добра та краси;

–  протистояти засміченості мови, лайливим словам

2 Спілкування іноземними мовами Ціннісне ставлення:

– усвідомлення ролі іноземної мови як механізму глобалізації, як запоруки зручності самореалізації в умовах закордоння;

ціннісне ставлення до культурних надбань різних народів, соціальної рівності;

– позитивне сприйняття інакшості та інтерес до культурних відмінностей;

– толерантне ставлення до представників різних народів і культур;

– запобігання проявам ксенофобії, нетерпимості і расизму

 

Практична здатність:

– готовність прийняти представників інших культур такими, якими вони є;

– знати і за потреби спілкуватися мовами інших народів;

– володіти навичками міжкультурної взаємодії;

– запобігати міжетнічним і міжкультурним конфліктам;

– уміти розв’язувати конфліктні ситуації та знаходити компроміси

3 Математична компетентність

 

Ціннісне ставлення:

– усвідомлення важливості математичного мислення та математичних знань у життєдіяльності людини;

– розуміння цілісної картини світу, закономірності розвитку суспільства, людських відносин, небезпек у застосуванні маніпулятивних технологій;

– дотримування логіки і послідовності у мисленні та діях;

– протистояння маніпулятивним впливам

 

Практична здатність:

– розвивати критичне мислення;

– аналізувати, систематизувати і сентизувати інформацію;

– установлювати причиново-наслідкові зв’язки;

– виокремлювати головні та другорядні цілі, ризики поведінки, ризиковані життєві ситуації й обирати шляхи їх вирішення

4 Компетентності у природничих науках і технологіях

 

Ціннісне ставлення:

– розширення і поглиблення знань про предметний світ, сферу людських відносин та про себе;

– критичне оцінювання результатів людської діяльності у природному середовищі

 

Практична здатність:

– готовність до саморозвитку і опанування сучасними технологіями;

– використовувати сучасні технології у своїй діяльності;

– брати участь у дослідній і проектній діяльності

5 Інформаційно-цифрова компетентність

 

Ціннісне ставлення:

– здійснення пошукової діяльності та виконання задач за алгоритмом;

– уміння працювати з різними Інтернет-ресурсами;

– розпізнавання достовірних і недостовірних джерел інформації;

– протистояння Інтернет-агресії, Інтернет-булінгу тощо

 

Практична здатність:

 уміти викоритовувати різні способи пошуку корисної інформації в довідникових джерелах (зокрема, за допомогою інформаційно-комунікативних технологій), критично мислити в процесі збору та обробки інформації;

– дотримуватися етикету;

– критично відбірати Інтернет інформацію;

– дотримуватися правил безпеки в Інтернет мережі та здатність протистояти інтернет-ризикам та маніпулятивним технологіям у ЗМІ та рекламі, соціальних мережах, комп’ютерних іграх

6 Уміння вчитися впродовж життя

 

Ціннісне ставлення:

– визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя;

– визначення близьких, середніх і далеких перспектив, розроблення стратегії життя;

– уміння працювати самостійно і в команді;

– користування різними джерелами інформації;

– розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні уявлення про життя;

– застосовування різних поведінкових і комунікативних стратегій відповідно до мети діяльності та конкретної ситуації

 

Практична здатність:

– уміти моделювати власний освітній розвиток, аналізувати, контролювати, корегувати й оцінювати результати освітньої діяльності;

– прагнути оволодівати новими знаннями та навичками;

– готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольві якості та навички поведінки впродовж життя;

– розуміти необхідності роботи над собою

7 Ініціативність і підприємливість

 

Ціннісне ставлення:

– аналізування життєвих ситуацій;

– презентування власної ідеї та ініціативи;

– формулювання власних пропозицій, рішень;

– виявлення лідерських якостей;

– усвідомлення ціннісного змісту грошей, праці і рівності прав людей, праці батьків;

– засудження споживацького способу життя та трудової експлуатації дітей

 

Практична здатність:

– готовність брати відповідальність за себе та інших;

– розвивати моральні якості для успішної професійної кар’єри;

– брати участь у шкільних заходах, волонтерській діяльності, у трудових десантах і благодійних акціях

8 Соціальна та громадянська компетентності

 

Ціннісне ставлення:

– усвідомлення змісту понять «громадянин», «патріотизм», «військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини;

– усвідомлення конституційного обовʼязку щодо громадянських прав та захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

– бажання брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного спрямування;

– участь у шкільному самоврядуванні і в дитячих громадських об’єднаннях

 

Практична здатність:

– володіти навичками допомоги, самодопомоги, захисту та виживати в складних умовах;

– готовність захищати Батьківщину;

– дотримуватися конституційних норм, повага до державних символів, законів України;

– гуманно ставитися до інших людей, бути здатним до альтруїзму, співчуваття, емпатії;

– цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку;

– поважати гідність кожної людини

9 Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

Ціннісне ставлення:

– ідентифікація себе як представника певної культури;

– визначення ролі і місця української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах;

– використання культурного досвіду в життєвих ситуаціях;

– долучення до творчості, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби

 

Практична здатність:

– поціновувати культурні здобутки людства та інтерес до них;

– бути відкритим до культурного діалогу;

– потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам

10 Екологічна грамотність і здорове життя

 

Ціннісне ставлення:

– усвідомлення природи, як джерела свідомості і духовності;

– усвідомлення людини як частини і результату еволюції природи;

– усвідомлення діяльності людини й її потреб як чинника руйнування довкілля;

– формування ставлення до природи, як універсальної цінності;

– визнання за об’єктами природи права на існування незалежно від привнесеної користі;

– усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного житття людини

 

Практична здатність:

– уміти виокремлювати екологічний контекст будь-якого виду діяльності;

– формувати практичні навички екологічно безпечної поведінки (вміти обирати діяльність, що наносить найменшої шкоди природі);

– уміти застосовувати позитивні надбання народних традицій та етнічної культури у ставленні до природи й побутовій діяльності.

 

Основні форми і методи організації виховного процесу

 

Основні форми і методи виховної роботи з молодшими учнями: тематичні виховні години, дискусії та диспути з актуальних для учнів питань і проблем; тренінги і міні-тренінги з використанням інтерактивних методів роботи; тренінг групової взаємодії, театральна діяльність (аматорський, ляльковий, пальчиковий, тіньовий театр), ігрова діяльність (ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, гра-бесіда, гра-мандрівка, ігрова вправа), інсценування, екскурсія, колажі, колективне творче панно, етична бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, колективні творчі справи, оформлення альбому, on-line подорож, конкурси, школа ввічливості, демонстрація, презентація, розповідь, моделювання, вікторина, виставка малюнків, виставка-ярмарок, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами інші види педагогічної анімації, гуртки дитячої творчості.

Основні форми і методи виховної роботи з дітьми підліткового віку: тренінги і міні-тренінги, виховні години, класні збори, лекція, зустрічі, фестивалі, вечори, змагання (квести, ярмарок солідарності, конкурси, конкурс-ярмарок, вікторина, виставка-конкурс, турнір, веселі старти та естафети, конкурс-інсценізація) ігрова діяльність (гра-експрес, рольова гра, інтелектуальна гра, колективне ігрове спілкування, пошукова гра), брейн-ринги, брейн-сторми, наративні методи (розповідь (оповідка), бесіди, диспути), метод «моральних дилем», кластерний метод (складання красвордів, схем, таблиць, діаграм), метод тестування, метод «П’ять «чому»?», метод «Що буде, якщо…», метод різнонаукового бачення, прийом «Лінія цінностей», колективні творчі справи (КТС) (раптівка, жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), проектна діяльність, школа етикету, ведення літопису класного колективу, фестиваль, похід, спартакіада, колаж, акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, виставка творчих робіт, трудовий десант, родинне свято тощо.

Основні форми і методи виховної роботи зі старшокласниками: тренінги, майстер-класи, презентації, проектна діяльність, тематичні виховні години; шкільний театр, інші види педагогічної анімації.

Основні методи: інтерактивні (рольові ігри, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», вправи (усні, письмові, графічні), вправляння, метод аналізу соціальних ситуацій, кейс-стаді, створення ситуацій успіху, діалог, методика колективних творчих справ, SWOT-аналіз, наративні методи (етичні та сократівські бесіди, дискусії, диспути); кластерний метод (складання красвордів, схем, таблиць, діаграм); рефлексивні (рефлексивно-експліцитний метод), метод «Оpen space», метод «Світове кафе», консультування, моделювання, доброчинні акції, учнівські доброчинні проекти, раптівки (флешмоби), форуми, скайп-конференції, онлайн-спілкування, перформанси, майстер-класи та інше.

Форми і методи роботи можуть творчо доповнюватись і наповнюватись змістом, актуальним до потреб вікового і морально-духовного розвитку дитини, з урахуванням її індивідуальних особливостей.

 

 

 

 

  Організація виховного процесу

 

Клас Форми, методи і прийоми виховної роботи
1–4 класи ·         Виховні години: «Хто я і яким я хочу бути», «Вчимося ввічливості», «Я і мої друзі», «Я і мій клас», «Як поводитися у школі, вдома, на вулиці», «Чи важко бути охайним?», «Правила здоров’я», «Допомагаємо старшим», «Абетка пішохода», «Чи знаєш ти чарівні слова», «Чи вміємо ми цінувати час?», «Берегти природу», «Як ставитися до молодших братиків і сестричок», «У бібліотеці», «Коли твій друг захворів», «Телефонний дзвінок», «Піклуємося про пташок», «Хочу, можу треба», «Чи потрібно вибачатися?», «Коли ти дома один», «В гостях і дома», «Обіцянки і слова», «Безпечна дорога до школи», «мамині помічники і помічниці», «Гартуємо характер», «Мій улюблений літературний герой», «Про що нам підказує совість», «Наші слова та вчинки», «Як стати кращим», «Не будьмо байдужими», «Які продукти корисні»,«Я маю власну думку», «Добротою себе перевір»

·         Бесіди: «Символи держави: прапор, герб, гімн України»; «Поговоримо про дружбу», «Моя країна – Україна»

·         Курси за вибором: «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети», «Я і енергія»

·         Ігри: «Мікропохід», «Павутинка», «Хто я?», «Ведення літопису нашого класу», «Я в команді»

·         Музично-казкова гра «Музика в українських народних казках»

·         Сторітеллінг: короткі оповідання для навчання і виховання

·         Міні-тренінг на розвиток уваги «Різноманітний світ»

·         Усний журнал «Герої Крут – для нащадків взірець»

·         Гра на групову взаємодію «Місток дружби»

·         Родинне свято «Сім «Я»»

·         Етична гра «Будь ласка»

·         Вправи: «Оціни свою уважність», «Слухати і чути»

·         Метод незакінчених речень: «Пізнай самого себе»

·         Інтерактивна гра «Постав оцінку художнику»

·         Ігрові завдання: «Телеграма», «Симпатичні істоти», «Я-Земля»

·         Рольова гра «Розподіл сердець»

·         Метод «Що буде, якщо…»

·         Метод незакінчених речень «Поговоримо про дружбу»

·         Інтерактивна година спілкування «Школа етикету»

·         Прийоми: «Капелюх Фоми Невіруючого», «Змагання рядів (груп)», «Хто скаже останнім?», «М’яч із словами», «Пустий стілець», «Читання з зупинками», «Вірні – невірні твердження», «Прогнозування по фотографії», «Поясни слово», «Читання з зупинками», «Чи вірите ви …», «Учитель радиться з класом»

·         Літературне свято «Мова моя калинова»

·         Зустріч із захисниками «Роль війська у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України»

·         Екологічні проекти: «Зелений пакет для дітей», «Чорноморська скринька»

·         Ігри-подорожі: «Природні дива України», «Маленькі українці подорожують країнами ЄС», «Котигорошко»

5–6 класи ·      Виховні години: «Що підказує твоє серце», «Бути милосердним», «Люби Батьківщину, як сонце люби…», «Герої завжди поміж нас», «У чому полягає шляхетність», «Заздрісник сам собі ворог», «Світ наших захоплень», «Кожна людина унікальна», «Подарувати крихітку душі», «Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити?», «Як жити в мирі з людьми», «Особистість і колектив», «Пізнай себе – пізнаєщ світ», «Посієш звичку –пожнеш характер», «Чи вмієш ти контролювати себе», «День народження. Як дарувати та приймати подарунки», «Твої права і обов’язки вдома і в школі», «Уміти сказати «Ні»», «Білі ворони», «Шкідливі звички», «У кожного є своє покликання»

·      Етичні бесіди: «Погляд в минуле», «Ми діти твої, Україно», «Ставлення людини до людини», «Добро і Зло», «Моя сім’я», «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим…», «Мій етикет», «Праця і життя людини», «Тепло моїх долонь, і розуму, і серця, я Україні милій віддаю»

·      Літературно-музична композиція «Україно, соборна державо, сонценосна колиско моя…»

·      Демонстрації-моделювання: «Скільки води на Землі», «Скільки родючих грунтів на Землі (Яблуко)»

·      Ігрові завдання: «Мій собака сказав би про мене»; «Ресурси», «Телеграма», «Симпатичні істоти», «Я-Земля» «Підбери пару», «Друга роль»

·      Тренінгове заняття на командоутворення «Порятунок ведмедя»

·      Ігри: пантоміма «Закони екології», «Казино», «Що-де-коли», «Зникле житло», «Ресурси», «Хто я?», «Екомаркування», ігри-метаморфози «Пікнік», «Кухня»

·      Прогулянка «Екодослідники»;

·      Дискусія «Поводження з безпритульними тваринами»;

·      Ділова гра «Робота над проектом», «Колективна творча справа»

·      Рольова гра «Корабельна рада», рольова гра на командну взаємодію «Острів»

·      Мозкова атака «Що заважає людям бути відповідальними»

·      Міні-тренінг «Уміння працювати в команді, або як «Я» перетворити на «Ми»»

·      Літературно-музичне свято «Тарас Шевченко – мовами національних меншин»

·      Метод незакінчених речень «Праця в житті людини»

·      Прийоми: «Логічне дерево», «Лінія цінностей», «Написання анотацій і рецензій», «Текст на одну букву»

·      Військово-патріотична спортивна гра «Сокіл» («Джура»)

7–9 класи ·      Виховні години: «Життя – твій шанс, цінуй його», «Чи завжди веселі наші жарти?», «Коли потрібна наша тактовність», «Як не спізнюватися і не забувати», «Мова – то серце народу», «Цінуємо твій подвиг, солдате», «Чи важко бути доброчинцем», «Мистецтво дискусії», «Природа, то храм», «Вчимося поважати інших», «У згоді з собою», «Моральні рішення», «Культура гідності», «На шляху до себе», «Життєві плани», «Відкриваємо нові грані і смисли буття», «Як ставитися до поразок і невдач», «Секрети життєвого успіху», «Відкрий для себе самого себе», «Мої цінності», «Подивитися на себе уважно», «Пізнай самого себе», «Що означає бути Людиною», «Поговоримо про дружбу», «Правильно оцінюючи себе ми здатні вплинути на своє майбутнє», «Мій моральний вибір», «Моральні принципи і правила життя», «Я», «Мрії стають реальністю для тих, хто вміє працювати», «Культура емоцій і почуттів», «Ризики і виклики сучасної молоді», «Бути собою», «Репутація і честь»,«Батьки і діти», «У згоді з самим собою», «Як стати щасливим?»

·      Курси за вибором: «Екологія в побуті», «Культура екологічної поведінки», «Мій екологічний вибір», «Сучасні екологічні проблеми», «Уроки для сталого розвитку»

·      Етичні бесіди: «Моральні цінності», «Що таке справжня дружба?», «Чи відповідальна ти людина», «Учіться любити», «Етика і мораль», «Чому я заслуговую на повагу», На шляху до Європи», «Шлях до себе», «Вчимося володіти собою», «Мій етикет», «Праця і життя людини»

·      Диспути: «Чи можна змінити характер людини?», «Совість і обов’язок», «Емоції і характер, в чому їх взаємозв’язок?», «Права дитини», «Чи праві ті, хто говорить: «У нас багато друзів»

·      Моральні дилеми

·      Ігри: «Павутинка», пантоміма «Закони екології», «Казино», «Що-де-коли», «Зникле житло», «Що ми знаємо про пустелі», «Ресурси», «Екомаркування», «Хто я?», ігри-метаморфози «Танкер», «Пікнік», «Кухня», мотиваційна гра «Не нашкодь» («Війна»), «Людина, хто вона?», «Емоція, відлита в бронзі»

·      Ігрові завдання: «Мій собака сказав би про мене», «Телеграма», «Симпатичні істоти», «Я-Земля», «Підбери пару», «Друга роль»

·      Метод тестування: «Чи вольова ти людина?», «Який я насправді»

·      Літературне свято «Бухенвальдський набат»

·      Вправа «Купуємо побутові хімікати»

·      Дискусії: «Поводження з безпритульними тваринами», «Поводження з безпритульними тваринами», «Тварина та вчинок»

·      Самоаналіз «Місце на Землі»

·      Мозкова атака «Перешкоди на шляху до відповідальної поведінки»

·      Метод тестування: «Самоповага», «Чи є Ви капітаном власного життя?»

·      Вправи: «Складаємо кластер», «Купуємо побутові хімікати», «Мій портрет у променях сонця», «Почуття», «Емоції», «Купуємо побутові хімікати», «Виховання волі»

·      Квест «Я люблю Україну»

·      Управління гнівом. Тренінгове заняття для подолання агресивних виявів поведінки

·      Метод Едварда де Боно «Метод шести капелюхів»

·      Метод різнонаукового бачення

·      Міні-тренінги: «Вчимося відповідати за свої дії і доводити справу до кінця», «Як показати дорослим, що ти виріс. 7 ознак дорослої людини», «Що таке критичне мислення і навіщо воно потрібне», «Як розвинути приховані ресурси», «Ти і твоя самооцінка», «Умій казати «ні»», «Пізнай себе та інших людей», «Мистецтво запитань. Запитання як інструмент розвитку критичного мислення», «Позитивне ставлення до себе, як себе полюбити»

·      Година національної пам’яті «Голокост – лихо століття»

·      Рольова гра на напрацювання стратегії самопідтримки «Дерево, яке впало»

·      Прийом «Переконуючий лист»

·      Етика в школі. Тренінгове заняття з етичних взаємин в колективі,

·      Метод Case-study (анализ конкретных ситуаций)

·      Проект «Як протистояти антигуманним викликам сьогодення: уміння і навички, які стануть у нагоді сучасним підліткам»

·      Круглий стіл «11 причин, чому ми не повинні здаватися»

·      Літературна композиція «Через Крути у майбуття»

·      Акція «Парасольки миру»

·      Демонстрації – моделювання «Поширення радіації»

·      Ігрові завдання «Телеграма», «Я-Земля»

·      Раптівка (флешмоб) «Добро крокує по планеті»

·      Оформлення інформаційного стенду «День Злуки – день єднання»

·      Фестиваль дитячої творчості «Сонячні барви»

·      Військово-патріотична спортивна гра «Сокіл» («Джура»)

10–12 класи ·      Виховні години: «У чому щастя і як його знайти», «Доля і покликання», «Людина між добром і злом», «Дружби дні золоті»,  «Наші взірці і ідеали», «Розв’язуємо конфлікти», «Я там, де правда», «Секрети лідерства», «Створити себе», «Ставлення людини до людини», «Любов’ю дорожити у житті», «Я і ми», «Імідж молодої людини і культура поведінка», «Моя громадянська позиція», «Гнів і агресивність», «Захистити себе від насильства», «Шануймо наших учителів», «Відкрити душу для краси», «Подивись на себе уважно», «Турбота і піклування у родині», «Життєві цілі і засоби», «Як протистояти маніпуляціям свідомістю», «Переваги і ризики Інтернету», «Протистояти аморальним впливам», «Бути толерантним», «Ми нащадки славного роду», «Твоя життєва стежина», «Щире слово, добре діло душу й серце обігріло», «Свобода і відповідальність», «Я і мій характер», «Мої цінності»

·      Сократівські бесіди: «Як ми ставимося до хворих на СНІД», «Бренд чи індивідуальність», «Мистецтво бачити правду», «Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні», «Служба в Збройних Силах України та захист Батьківщини – конституційний обовʼязок кожного громадянина України», «Права дитини», «Ставлення людини до людини», «Добро і Зло», «Як протистояти маніпуляції», «Подивись на себе уважно», «Моє спілкування з людьми», «Поговоримо про дружбу», «Мій етикет»)

·      Диспути: «Імідж та репутація», «Що таке справжня дружба?», «Справжній колектив. Який він?», «Чи варто завжди дотримуватися букви закону», «Чи можна змінити характер людини?», «Совість і обов’язок», «Емоції і характер, в чому їх взаємозв’язок?»

·      Моральні дилеми

·      Інтегровані курси: «Сучасні екологічні проблеми», «Екологічні проблеми урбанізованого середовища»

·      Зустрічі із військовослужбовцями «Маю честь Вітчизну захищати», «Роль війська у відстоюванні ідеалів свободи та державності України»

·      Брейн-ринг «Свобода для чи від?»

·      Колективна творча справа «Культура демократії в школі»

·      Ділова гра на формування комунікативної компетенції «Деспот»,

·      Рольова гра на розвиток комунікативної компетенції «Бесіда з директором»

·      Музично-літературна композиція «З Україною в серці»

·      Міні-тренінги: «Управління часом», «Ти і твоя самооцінка», «Чому я заслуговую на повагу», «Формуємо себе», «Самовиховання», «Пізнай себе та інших людей», «Чи вмієш ти прощати?», «Як працювати з інформацією», «Уроки самопрезентації», «Ти і твоя самооцінка», «Формуємо себе», «Мистецтво спілкування», «Долаємо конфлікти», «Естафета командної взаємодії», «Вчимося поважати себе», «Долаємо конфлікти»

·      Метод «Оpen space»

·      Метод «Світове кафе»

·      Рефлексивно-експліцитний метод

·      Благодійна акція «Ангели поруч»

·      Круглий стіл «Роль партизанського руху в часи Другої світової війни»

·      Комунікативні бар’єри. Тренінгове заняття на налагодження каналів інформації та подолання комунікативних бар’єрів,

·      Тренінг «Особистісного зростання»

·      Тренінгове заняття на створення позитивної комфортної атмосфери в колективі

·      Інтерактивна лекція «Мистецтво публічного виступу: як говорити, щоб тебе почули»

·      Ділова гра на розвиток уміння аналізувати конфлікт «Скарга»

·      Ділова гра «Вибори директора школи»

·      Ділова гра «Стратегії і тактики переговорів»

·      Ігри «Емоція, відлита в бронзі», «О, щасливчик»

·      Метод «П’ять «чому»?»

·      Квест «Патріот України»

·      Круглий стіл «Що таке соціальна ініціативність»

·      Проекти: «Найважливіші функції Української держави»,  «Людина людині», «Україна без ВІЛ/СНІДу», «Проблеми природи нашого краю», «Людина як найвища цінність», «Розвиток та становлення гуманізму в Україні», «Як протистояти антигуманним викликам сьогодення: уміння і навички, які стануть у нагоді сучасній молодій людині»

·      Акція графіті «Крокуємо до Європи»

·      Військово-патріотичні спортивні ігри «Хортинг-Патріот» та «Сокіл» («Джура»)