Деякі питання щодо організації роботи класного керівника сучасної школи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.11.2015 N 1/11-17228

                                Щодо класного керівника навчального закладу

У Міністерстві <…> розглянули <…> лист <…> щодо застосування Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. N 434, і повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 82 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, класних керівників призначає керівник закладу. Права та обов’язки класних керівників визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

Згідно з п. п. 2.1, 2.2 наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти” від 6 вересня 2000 року N 434 (зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 29.06.2006 р. N 489) обов’язки класного керівника може виконувати педагогічний працівник навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки. Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою. Законодавство не встановлює вимоги щодо категорії, стажу чи результативності роботи педагога.

Слід нагадати, що класне керівництво – це виконання обов’язків педагогічного працівника системи загальної середньої освіти, а не окрема посада.

Також зазначеним Положенням не встановлено обмежень щодо посад педагогічних працівників, на яких можуть бути покладені обов’язки класного керівника. Класний керівник призначається відповідно до наказу керівника навчального закладу.

Проте слід зазначити, що відповідно до п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, додаткова оплата за класне керівництво провадиться вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. Тобто згідно з Інструкцією доплата за класне керівництво керівним працівникам не встановлюється.

Пунктом 2.4 вищезазначеного Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти встановлено обов’язки класного керівника. Так, класний керівник як організатор класного колективу: сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей; створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи; сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу; координує роботу вчителів, викладачів, майстрів виробничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців).

Також згідно з п. 2.2 того ж Положення обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

Таким чином, невиконання зобов’язань, покладених на класного керівника, може слугувати приводом для зміщення класного керівника з посади.

Заступник міністра П. Хобзей

Прим. Відповідно до п. 2.5 «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»: «Відвідування учнів за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання» (це право класного керівника, а не обовʼязок, і тільки «за згодою»). Але класний керівник може бути членом комісії з обстеження житлово-побутових умов учня, який потребує особливої педагогічної уваги та «виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо   притягнення   до   відповідальності батьків,  які ведуть аморальний  спосіб  життя,  грубо  поводяться  зі  своїми  дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди».

 

 

Щодо планування роботи класного керівника

Відповідно до «Листа-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»: Міністерство освіти і науки України №1/9-596 від 03.10.2018

 «Інструкція не містить обов’язкових вимог щодо планування педагогічними працівниками освітньої діяльності. Інструкція впорядковує і деталізує вимоги до порядку документування інформації, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень (підписування документа, його погодження і затвердження, засвідчення його копії тощо), а також її зберігання (реєстрації, підготовки до архівного зберігання, проведення експертизи цінності документів та їх знищення)».